สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบบริการข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

เมนู

ปิดเมนู หน้าหลัก รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้าง รายการเลขที่ขึ้นทะเบียนที่ยังไม่หมดอายุ คู่มือการใช้งาน
Department of Public Works and Town & Country Planning
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

สรุปจำนวนเลขที่ขึ้นทะเบียน

1223

ทั้งหมด

702

ยังไม่หมดอายุ

521

หมดอายุ

จำนวนเลขที่ขึ้นทะเบียนจำแนกตามสาขางานก่อสร้าง (รายการ)

จำนวนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง (ราย)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 243
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 1
บริษัทจำกัด 219
บริษัทมหาชนจำกัด 13
รวม 476