เมนูหลัก
หน้าหลัก
ผังบุคลากร
หน้าที่การให้บริการ
ผลงานปัจจุบัน
สรุปผลการดำเนินงาน
ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวสารภายใน
กิจกรรมภายใน
การจัดการความรู้
ระเบียบคำสั่งประกาศ
Webboard
Download
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
แนะนำเว็บไซต์ & ประกาศ
สถิติผู้เข้าชม
Free Web Site Counter
 

 

          สำนักควบคุมการก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานเทคนิคการก่อสร้างอาคารและโครงสร้าง
พื้นฐานศึกษาวิเคราะห์และพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้างให้การสนับสนุนและคำปรึกษาในงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการและให้บริการ ในงานควบคุมการก่อสร้างการบูรณะและการบำรุงรักษาอาคารและโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการตรวจสอบ ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย ของรัฐ
วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ ทดสอบสำรวจและทดลองทาง ด้านปฐพีวิศวกรรมวัสดุวิศวกรรมและการก่อสร้างรวมทั้งจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยต่างๆในระบบ
สารสนเทศปฏิบัติงาน ร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 

*** กำหนดการประชุมสำนัก ฯ ครั้งที่ 6/2558 ประจำเดือน เมษายน 2558
วันพฤหัสบดี ที่ 30
เมษายน 2558 เวลา 09.30 - 12.00

     แบบฟอร์มรายงานผลการก่อสร้าง สามารถ Download ได้ ที่นี่

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ประจำวันที่ 1 , 15 ของทุกเดือน

ประกาศ / เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

กิจกรรม สำนักควบคุมการก่อสร้าง


         
       นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (24 พค. 54)

      ประกาศ สำนักควบคุมการก่อสร้าง เรื่อง "การบรรยายความรู้สินค้าและเยี่ยมชมขบวนการผลิต" ( 20 เม.ย. 54)

      ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (05 เม.ย.. 54)

       เปลี่ยนแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลใหม่ (15 ตค. 53)
        
      
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.๒๕๕๓ (19 ตค. 53)

       การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงาน (19 ตค. 53)
         
       กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2553) ( 3 มิ.ย. 53)
          
       กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีสมัคร
ไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ ( 3 มิ.ย. 53)

                                                                 

 
 


 
  งานตรวจสอบอาคารราชการ การจัดการความรู้  
 
สำนักงานโยธาธิการจังหวัด