[ 1-น้อยที่สุด, 2-น้อย, 3-ปานกลาง, 4-มาก, 5-มากที่สุด ]


การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ บนเว็บไซต์กรมฯ มีความง่ายและสะดวก

 _

_ 1 _ 

 _

_ 2 _ 

 _

_ 3 _ 

 _

_ 4 _ 

 _

_ 5 _ 

เว็บไซต์กรมฯ มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลและสารสนเทศ(ฐานข้อมูล) ที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

 _

_ 1 _ 

 _

_ 2 _ 

 _

_ 3 _ 

 _

_ 4 _ 

 _

_ 5 _ 

เว็บไซต์กรมฯ มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลและสารสนเทศ(ฐานข้อมูล) เพียงพอในการให้บริการกับผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไป

 _

_ 1 _ 

 _

_ 2 _ 

 _

_ 3 _ 

 _

_ 4 _ 

 _

_ 5 _ 

เว็บไซต์กรมฯ มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารหลากหลายช่องทาง

 _

_ 1 _ 

 _

_ 2 _ 

 _

_ 3 _ 

 _

_ 4 _ 

 _

_ 5 _ 

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง

 _

_ 1 _ 

 _

_ 2 _ 

 _

_ 3 _ 

 _

_ 4 _ 

 _

_ 5 _ 

:: ข้อเสนอแนะอื่นๆ ::

:: อีเมล์ ::-ใส่ให้ถูกต้องเพื่อสะดวกในการตอบกลับ