เมนูหลัก
 จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับวันที่ 24 กันยายน 2550
 ประชาพิจารณ์
โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย
     โครงการย่อยที่ ๒ ด้านน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคารและอายุการใช้งานของอาคาร

โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย
     โครงการย่อยที่ ๔ ข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านอัคคีภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย
     โครงการย่อยที่ ๖ ข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารลักษณะพิเศษและบ้านพักอาศัย
     (ร่างประมวลผลข้อบังคับเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Code) สำหรับประเทศไทย
     โครงการย่อยที่ ๖ ข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารลักษณะพิเศษและบ้านพักอาศัย
     (ร่างประมวลผลข้อบังคับเกี่ยวกับอาคารลักษณะพิเศษ)

 มาตรฐานการออกแบบอาคาร
มาตรฐานออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพ.zip [57.4 MB]
ข้อแนะนำรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทั่วไปในเขตเสี่ยงภัยสึนามิระดับปานกลาง
มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
                                                                                                                                                                      next

 มาตรฐานการทดสอบวัสดุ
มาตรฐานการทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม
มาตรฐานการทดสอบหาความต้านทานต่อการสึกกร่อนของมวลรวมหยาบ
มาตรฐานการทดสอบหาสารอินทรีย์เจือปนในมวลรวมละเอียด
                                                                                                                                                                      next

 บทความทางวิชาการ
คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุหมุนเขตร้อน..
โครงการศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการออกแบบสำหรับอาคารอพยพ และอาคารสาธารณะในเขตเสี่ยงภัย
     สึนามิระดับปานกลาง

การจัดทำมาตรฐานด้านโยธาธิการของกรมฯ
                                                                                                                                                                      next