แบบฟอร์มเอกสารราชการ สำหรับบุคลากรกรมฯ
( กรมโยธาธิการและผังเมือง )


          คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
                      คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
                      คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ
                      หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
                      แบบขอพระราชทานเพลิงศพ
                      แบบขออนุญาตลาไปต่างประเทศ
                      แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(แบบ7127)
                      แบบคำขอหนังสือรับรองและหนังสือผ่านสิทธิ์
                      แบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาบ(แบบ7128)
                      แบบใบขอยกเลิกวันลา
                      แบบใบลาป่าย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
                      แบบใบลาพักผ่อน
                      แบบใบลาอุปสมบท
                      แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
                      แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
                      แบบรายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับส่วนกลาง)
                      แบบรายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับส่วนภูมิภาค)
                      นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
                      แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตกรมโยธาธิการและผังเมือง
                      แบบคำขอรหัสผ่านใหม่กรณีลืมรหัสผ่านระบบบริการกรมโยธาธิการและผังเมือง
                      แบบคำขอใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (สำหรับบุคลากร)
                      แบบคำขอใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (สำหรับหน่วยงาน)
                      คู่มือการใช้งานระบบพิสูจน์สิทธิ์การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
                      แบบฟอร์ม สท - 1
                      แบบฟอร์ม สท - 2