หน้าหลัก | ดูกระทู้ทั้งหมด | ตอบกระทู้ (สำหรับท่านอธิบดี)  รายงานข้อมูล     
    ขอเสนอแนะเรื่องการนำเสนอผังเมือง
  กราบเรียนอธิบดี

กระผมขอเสนอแนะเรื่องการนำเสนอ presentation ผังเมืองรวมเมืองต่างๆ ต่อคณะกรรมการผังเมือง ผู้รับผิดชอบน่าจะใช้โปรแกรม 3D นำเสนอให้เห็นสภาพเมืองที่ได้รับการวางผังในอนาคต และการตัดถนนโครงการว่าอนาคตสภาพของเมืองจะมีสภาพอย่างไรมีความแตกต่างกับสภาพปัจจุบันอย่างไร ซึ่งปัจจุบันนี้มีซอฟต์แวร์ด้านคอมพิวเตอร์สามารถจัดทำข้อมูลในรูป 3 มิติ (3D) เป็นจำนวนมากที่สามารถนำมาใช้งานได้ในราคาไม่แพงครับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ
  โดย  ตจว.   [11/4/2556]  [8:51:57]

  ผู้เสนอความคิดนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูได้ไม๊ครับ เห็นดีด้วยครับหรือใครทำได้ช่วยเสนอตัวด้วยครับ
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
  [19/4/2556]  [15:26:20]