ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับองค์กร

ที่อยู่สำนักงาน  :  224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ (กลาง)  :  (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111
เบอร์โทรสาร (กลาง)  : 
e-mail (สำนักงาน)  :  webmaster@dpt.mail.go.th


ภาพถ่ายสำนักงาน  : 

ถ. พระราม 9

ถ. พระรามที่ 6

กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์


แผนที่ตั้งสำนักงาน  : 
google map


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระราม 9

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระรามที่ 6


แผนที่ตั้งสำนักงาน (โดยสังเขป)  : 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระราม 9

กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระรามที่ 6