หน้าหลัก  l   dpt.go.th  l  


ระเบียบในการปฏิบัติงาน

รูปภาพหน้าปกหัวข้อเรื่อง/ข้อมูลโดยสังเขป
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มีนาคม ๒๕๕๗)

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มิถุนายน 2556)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๖ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ที่แก้ไข http://services.dpt.go.th/service_1/thinktank/_pdf/bus_12.pdf

รายการราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม
http://services.dpt.go.th/service_1/thinktank/_pdf/standard_56.pdf
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ระบบในรูปแบบ web application)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คลิกลิงค์ http://scbis.no-ip.org/bbstd/
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5