หน้าหลัก  l   dpt.go.th  l  


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

วันที่เผยแพร่ข้อมูลหัวข้อเรื่อง
19 ส.ค. 2559 สยผจ.พัทลุง ร่วมต้อนรับ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต6
16 ส.ค. 2559 สยผจ.พัทลุง ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ
03 ส.ค. 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล ประจำปี 2559
03 ส.ค. 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล ประจำปี 2559
03 ส.ค. 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล ประจำปี 2559
29 ก.ค. 2559 สยผจ.พัทลุง ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
15 ก.ค. 2559 สยผจ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดินฯ
29 มิ.ย. 2559 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรมโยธาธิการและผังเมือง
08 มิ.ย. 2559 สยผจ.พัทลุง ร่วมต้อนรับ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯเขต6
31 พ.ค. 2559 สยผจ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20