หน้าหลัก  l   dpt.go.th  l  


ฝึกอบรม / สัมมนา

วันที่ฝึกอบรม/สัมมนาหัวข้อการฝึกอบรม / สัมมนา
06 มิ.ย. 2559 - 10 มิ.ย. 2559 อบรมโปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
30 พ.ค. 2559 - 03 มิ.ย. 2559 อบรมโปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
24 ส.ค. 2558 - 24 ส.ค. 2558 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ระยะที่ 3 รอบที่ 2 รุ่นที่ 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง
15 ก.ค. 2558 - 15 ก.ค. 2558 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
15 ธ.ค. 2557 - 19 ธ.ค. 2557 การวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนและผังเมือง ArcGIS
24 พ.ย. 2557 - 28 พ.ย. 2557 การวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนและผังเมือง ArcGIS
17 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 เตรียมความพร้อมนักวิเคราะห์ผังเมืองรุ่นใหม่
06 พ.ย. 2557 - 07 พ.ย. 2557 ผังเมืองกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
11 ก.ย. 2557 - 11 ก.ย. 2557 โครงการสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมฯ พ.ศ. 2557-2561
25 ส.ค. 2557 - 26 ส.ค. 2557 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง ทิศทางและแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5