การให้บริการแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000


การให้คําปรึกษาด้านการวางผังเมือง แก่สนง.ยผ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ขอรับคําปรึกษาและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน


การจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม


การให้คำปรึกษาด้านการผังเมืองแก่หน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชน


การเผยแพร่เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการวางผังเมือง


งานตรวจสอบความปลอดภัยอาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร


งานควบคุมการก่อสร้าง


การขึ้นทะเบียบผู้ตรวจสอบอาคาร


การขอต่ออายุผู้ตรวจสอบอาคาร


การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น


การขออนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพ


การให้บริการด้านวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ


การจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างและต่อทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง


การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ


การให้บริการออกแบบและจัดทำประมาณราคา


การให้บริการด้านคำปรึกษา


การให้บริการแบบมาตรฐาน แก่หน่วยงานราชการ


การให้บริการแบบเพื่อประชาชน


การให้บริการงานประมาณราคา


การให้บริการงานตรวจสอบงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง


การให้บริการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานอาคารและงานภูมิสถาปัตยกรรม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง


การให้บริการออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี


การให้บริการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ


ขั้นตอนการจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (2ปี)


ขั้นตอนการจัดทำผังเมืองเฉพาะ (4ปี)


การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานด้านการผังเมืองสงวนลิขสิทธิ์ © 2013 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
ที่อยู่: 224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง: (พระราม 9) 0-2201-8000 : (พระรามที่ 6) 0-2299-4000
E-mail: webmaster@dpt.mail.go.th