ระบบบัญชีการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ-กรมโยธาธิการและผังเมือง
   ข้อมูล ณ วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560  
 :: ข้าราชการ ::
ลำดับ
ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี
อายุบัญชี
บัญชีหมดอายุ
เรียกบรรจุถึงลำดับ
1
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
58
2 ปี
29 ก.พ. 2561
27
2
 นักผังเมืองปฏิบัติการ
32
1 ปี
30 ก.ย. 2560
7
3
 นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
13
2 ปี
3 ส.ค. 2561
6
4
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
21
2 ปี
3 ส.ค. 2561
15
5
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
44
2 ปี
13 ก.ย. 2561
27
6
 นิติกรปฏิบัติการ
3
2 ปี
30 ก.ย. 2561
2
7
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
45
2 ปี
16 ม.ค. 2562
1
8
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
7
2 ปี
20 ม.ค. 2562
1
9
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
148
2 ปี
20 ม.ค. 2562
1
10
 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
4
2 ปี
20 ม.ค. 2562
1
 
 :: พนักงานราชการ ::
ลำดับ
ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี
อายุบัญชี
บัญชีหมดอายุ
เรียกบรรจุถึงลำดับ
1
 พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
26
2 ปี
1 เม.ย. 2560
4
2
 พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
15
2 ปี
1 เม.ย. 2560
13
3
 พนักงานบริหารงานทั่วไป
82
2 ปี
1 เม.ย. 2560
12
4
 พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
33
2 ปี
1 เม.ย. 2560
4
5
 พนักงานประชาสัมพันธ์
20
2 ปี
1 เม.ย. 2560
2
6
 พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
6
2 ปี
1 เม.ย. 2560
1
7
 พนักงานวิศวกรไฟฟ้า
15
2 ปี
1 เม.ย. 2560
7
8
 พนักงานธุรการ
12
2 ปี
1 เม.ย. 2560
4
9
 พนักงานโยธา
4
2 ปี
1 เม.ย. 2560
3
10
 พนักงานภูมิสถาปนิก
26
2 ปี
1 เม.ย. 2560
5
11
 พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
5
2 ปี
20 ก.ย. 2560
2
12
 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
38
2 ปี
20 ก.ย. 2560
4
13
 พนักงานวิศวกร
12
2 ปี
20 ก.ย. 2560
9
14
 พนักงานพิมพ์แบบ
14
2 ปี
20 ก.ย. 2560
1
15
 พนักงานสถาปนิก (ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง)
3
2 ปี
26 พ.ย. 2560
1
16
 พนักงานเครื่องกล
6
2 ปี
26 พ.ย. 2560
2
17
 พนักงานเขียนแบบ
6
2 ปี
26 พ.ย. 2560
4
18
 พนักงานวิชาการพัสดุ
15
2 ปี
16 ธ.ค. 2560
3
19
 พนักงานบุคลากร
4
2 ปี
2 เม.ย. 2560
2
20
 พนักงานวิศวกรโยธา
9
2 ปี
28 มี.ค. 2561
4
21
 พนักงานผังเมือง
2
2 ปี
28 มี.ค. 2561
1
22
 พนักงานวางผังเมือง
5
2 ปี
28 ก.ค. 2561
3
23
 พนักงานพัสดุ
9
2 ปี
28 ก.ค. 2561
3
24
 พนักงานโยธา
6
2 ปี
26 ธ.ค. 2562
4
25
 พนักงานจัดสถานที่พิธีการ
28
2 ปี
26 ธ.ค. 2562
7
26
 พนักงานตรวจสอบภายใน
3
2 ปี
26 ธ.ค. 2562
1
27
 พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
12
2 ปี
26 ธ.ค. 2562
2
28
 พนักงานนิติการ(วุฒิปริญญาตรี)
30
2 ปี
26 ธ.ค. 2562
2
29
 พนักงานราชการ(วุฒิปริญญาโท)
4
2 ปี
26 ธ.ค. 2562
2
30
 พนักงานวิศวกรเครื่องกล
5
2 ปี
26 ธ.ค. 2562
1