ระบบบัญชีการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ-กรมโยธาธิการและผังเมือง
   ข้อมูล ณ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2561  
 :: ข้าราชการ ::
ลำดับ
ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี
อายุบัญชี
บัญชีหมดอายุ
เรียกบรรจุถึงลำดับ
1
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
58
2 ปี
29 ก.พ. 2561
58
2
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
34
2 ปี
22 ก.ย. 2562
34
3
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
45
2 ปี
16 ม.ค. 2562
1
4
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
7
2 ปี
20 ม.ค. 2562
1
5
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
148
2 ปี
20 ม.ค. 2562
7
6
 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
4
2 ปี
20 ม.ค. 2562
2
7
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
178
2 ปี
11 พ.ค. 62
52
8
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
7
2 ปี
20 ม.ค. 62
3
9
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้)
28
2 ปี
11 พ.ค. 62
1
10
 นา่ยช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
12
2 ปี
22 ก.ย. 2562
3
11
 นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
24
2 ปี
22 ก.ย. 2562
2
12
 นิติกรปฏิบัติการ
2
2 ปี
4 ก.ค. 2562
1
13
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
39
2 ปี
22 ม.ค. 2563
2
14
 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
2
2 ปี
12 ม.ค. 2563
1
15
 นักผังเมืองปฏิบัติการ
14
1 ปี
30 ก.ย. 2562
6
16
 สถาปนิกปฏิบัติการ
46
1 ปี
1 ต.ค. 2562
1
17
 นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัตการ
2
2 ปี
22 ม.ค. 2563
2
18
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
10
2 ปี
22 ม.ค.
2
19
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
8
2 ปี
22 ม.ค. 2563
1
 
 :: พนักงานราชการ ::
ลำดับ
ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี
อายุบัญชี
บัญชีหมดอายุ
เรียกบรรจุถึงลำดับ
1
 พนักงานเครื่องกล
6
2 ปี
27 พ.ย. 2560
2
2
 พนักงานวิชาการพัสดุ
15
2 ปี
17 ธ.ค. 2560
7
3
 พนักงานพัสดุ
9
2 ปี
29 ก.ค. 2561
4
4
 พนักงานจัดสถานที่พิธีการ
28
2 ปี
26 ธ.ค. 2561
16
5
 พนักงานตรวจสอบภายใน
3
2 ปี
26 ธ.ค. 2561
2
6
 พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
12
2 ปี
26 ธ.ค. 2561
2
7
 พนักงานนิติกร (ปริญญาตรี)
30
2 ปี
26 ธ.ค. 2561
14
8
 พนักงานนิติกร (ปริญญาโท)
4
2 ปี
26 ธ.ค. 2561
2
9
 พนักงานวิศวกรเครื่องกล
5
2 ปี
26 ธ.ค. 2561
2
10
 พนักงานตัดเย็บและตกแต่ง
14
2 ปี
23 ก.ย. 2561
5
11
 พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
9
2 ปี
8 ก.ย. 2561
4
12
 พนักงานเศรษฐกร
10
2 ปี
8 ก.ย. 2561
6
13
 พนักงานช่างไม้
3
2 ปี
8 ธ.ค. 2561
2
14
 พนักงานวิศวกรโยธา
16
2 ปี
14 มิ.ย. 2562
4
15
 พนักงานโยธา
11
2 ปี
14 มิ.ย. 2562
1
16
 พนักงานวางผังเมือง
7
2 ปี
12 ต.ค. 2562
4
17
 พนักงานสถาปนิก (ด้านผังเมือง)
4
2 ปี
17 ส.ค. 2562
1
18
 พนักงานการเงินและบัญชี
6
2 ปี
17 ส.ค. 2562
4
19
 พนักงานเครื่องยนต์
6
2 ปี
4 ต.ค. 2562
2
20
 พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
14
2 ปี
12 ต.ค. 2562
3
21
 พนักงานบุคลากร
14
2 ปี
12 ต.ค. 2562
2