ระบบบัญชีการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ-กรมโยธาธิการและผังเมือง
   ข้อมูล ณ วันที่  18 ตุลาคม 2560  
 :: ข้าราชการ ::
ลำดับ
ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี
อายุบัญชี
บัญชีหมดอายุ
เรียกบรรจุถึงลำดับ
1
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
58
2 ปี
29 ก.พ. 2561
41
2
 นักผังเมืองปฏิบัติการ
32
1 ปี
30 ก.ย. 2560
หมดอายุ
3
 นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
3
2 ปี
22 ก.ย. 2562
3
4
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
21
2 ปี
2 ส.ค. 2561
21 (หมดบัญชี)
5
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
34
2 ปี
22 ก.ย. 2562
11
6
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
45
2 ปี
15 ม.ค. 2562
1
7
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
7
2 ปี
19 ม.ค. 2562
1
8
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
148
2 ปี
19 ม.ค. 2562
7
9
 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
4
2 ปี
19 ม.ค. 2562
1
10
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
8
2 ปี
12 มี.ค. 2562
8
11
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
178
2 ปี
11 พ.ค. 62
11
12
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
7
2 ปี
20 ม.ค. 62
3
13
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้)
28
2 ปี
11 พ.ค. 62
1
14
 สถาปนิกปฏิบัติการ
30
0 ปี
1 ต.ค. 2560
5 (หมดอายุ)
15
 ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ
3
0 ปี
1 ต.ค. 2560
1 (หมดอายุ)
16
 นา่ยช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
12
2 ปี
22 ก.ย. 2562
3
17
 นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
24
2 ปี
22 ก.ย. 2562
1
18
 นิติกรปฏิบัติการ
32
2 ปี
4 ก.ค. 2562
2
 
 :: พนักงานราชการ ::
ลำดับ
ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี
อายุบัญชี
บัญชีหมดอายุ
เรียกบรรจุถึงลำดับ
1
 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
38
2 ปี
20 ก.ย. 2560
4
2
 พนักงานวิศวกร
12
2 ปี
20 ก.ย. 2560
9
3
 พนักงานพิมพ์แบบ
14
2 ปี
20 ก.ย. 2560
2
4
 พนักงานเครื่องกล
6
2 ปี
26 พ.ย. 2560
2
5
 พนักงานวิชาการพัสดุ
15
2 ปี
16 ธ.ค. 2560
7
6
 พนักงานผังเมือง
2
2 ปี
28 มี.ค. 2561
1
7
 พนักงานพัสดุ
9
2 ปี
28 ก.ค. 2561
4
8
 พนักงานจัดสถานที่พิธีการ
28
2 ปี
25 ธ.ค. 2561
12
9
 พนักงานตรวจสอบภายใน
3
2 ปี
25 ธ.ค. 2561
2
10
 พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
12
2 ปี
25 ธ.ค. 2561
2
11
 พนักงานนิติกร (ปริญญาตรี)
30
2 ปี
25 ธ.ค. 2561
13
12
 พนักงานนิติกร (ปริญญาโท)
4
2 ปี
25 ธ.ค. 2561
2
13
 พนักงานวิศวกรเครื่องกล
5
2 ปี
25 ธ.ค. 2561
2
14
 พนักงานตัดเย็บและตกแต่ง
14
2 ปี
22 ก.ย. 2561
5
15
 พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
9
2 ปี
7 ก.ย. 2561
4
16
 พนักงานเศรษฐกร
10
2 ปี
7 ก.ย. 2561
2
17
 พนักงานช่างไม้
3
2 ปี
7 ธ.ค. 2561
2
18
 พนักงานวิศวกรโยธา
16
2 ปี
13 มิ.ย. 2562
3
19
 พนักงานโยธา
11
2 ปี
13 มิ.ย. 2562
1
20
 พนักงานวางผังเมือง
5
2 ปี
16 ส.ค. 2562
5
21
 พนักงานสถาปนิก (ด้านผังเมือง)
4
2 ปี
16 ส.ค. 2562
1
22
 พนักงานเขียนแบบ
5
2 ปี
16 ส.ค. 2562
1
23
 พนักงานการเงินและบัญชี
6
2 ปี
16 ส.ค. 2562
2