ระบบบัญชีการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ-กรมโยธาธิการและผังเมือง
   ข้อมูล ณ วันที่  18 กรกฎาคม 2560  
 :: ข้าราชการ ::
ลำดับ
ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี
อายุบัญชี
บัญชีหมดอายุ
เรียกบรรจุถึงลำดับ
1
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
58
2 ปี
28 ก.พ. 2561
29
2
 นักผังเมืองปฏิบัติการ
32
1 ปี
30 ก.ย. 2560
15
3
 นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
13
2 ปี
2 ส.ค. 2561
8
4
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
21
2 ปี
2 ส.ค. 2561
21
5
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
44
2 ปี
13 ก.ย. 2561
44
6
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
45
2 ปี
15 ม.ค. 2562
1
7
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
7
2 ปี
19 ม.ค. 2562
1
8
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
148
2 ปี
19 ม.ค. 2562
6
9
 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
4
2 ปี
19 ม.ค. 2562
1
10
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
8
2 ปี
12 มี.ค. 2562
4
11
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
178
2 ปี
11 พ.ค. 62
8
12
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
7
2 ปี
20 ม.ค. 62
1
13
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้)
28
2 ปี
11 พ.ค. 62
1
14
 สถาปนิกปฏิบัติการ
30
0 ปี
1 ต.ค. 2560
5
 
 :: พนักงานราชการ ::
ลำดับ
ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี
อายุบัญชี
บัญชีหมดอายุ
เรียกบรรจุถึงลำดับ
1
 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
38
2 ปี
20 ก.ย. 2560
4
2
 พนักงานวิศวกร
12
2 ปี
20 ก.ย. 2560
9
3
 พนักงานพิมพ์แบบ
14
2 ปี
20 ก.ย. 2560
2
4
 พนักงานสถาปนิก (ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง)
3
2 ปี
26 พ.ย. 2560
1
5
 พนักงานเครื่องกล
6
2 ปี
26 พ.ย. 2560
2
6
 พนักงานเขียนแบบ
6
2 ปี
26 พ.ย. 2560
6
7
 พนักงานวิชาการพัสดุ
15
2 ปี
16 ธ.ค. 2560
7
8
 พนักงานผังเมือง
2
2 ปี
28 มี.ค. 2561
1
9
 พนักงานพัสดุ
9
2 ปี
28 ก.ค. 2561
4
10
 พนักงานจัดสถานที่พิธีการ
28
2 ปี
25 ธ.ค. 2561
12
11
 พนักงานตรวจสอบภายใน
3
2 ปี
25 ธ.ค. 2561
2
12
 พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
12
2 ปี
25 ธ.ค. 2561
2
13
 พนักงานนิติกร (ปริญญาตรี)
30
2 ปี
25 ธ.ค. 2561
4
14
 พนักงานนิติกร (ปริญญาโท)
4
2 ปี
25 ธ.ค. 2561
2
15
 พนักงานวิศวกรเครื่องกล
5
2 ปี
25 ธ.ค. 2561
2
16
 พนักงานตัดเย็บและตกแต่ง
14
2 ปี
22 ก.ย. 2561
5
17
 พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
9
2 ปี
7 ก.ย. 2561
4
18
 พนักงานเศรษฐกร
10
2 ปี
7 ก.ย. 2561
2
19
 พนักงานช่างไม้
3
2 ปี
7 ธ.ค. 2561
2
20
 พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาตรี)
9
2 ปี
11 เม.ย. 2562
3
21
 พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท)
5
2 ปี
11 เม.ย. 2562
3
22
 พนักงานสถาปนิก
5
2 ปี
11 เม.ย. 2562
3